FAQ

FAQ - De mest stillede spørgsmål

Hos Fair Bilsyn, vil vi gerne gøre det enkelt. Vi har en masse viden, som du kan drage fordel af, derfor deler vi gerne ud af denne viden, til fordel for dig.
Derfor har vi lavet denne "FAQ" liste, som gerne skulle besvare mange af de spørgsmål, som vi får både dagligt men også jævnligt.
Hvis du har brug for at få besvaret et spørgsmål, som ikke findes i listen, så kan du skrive til os nederst på siden.

God fornøjelse

Fair Bilsyn

Person- og varebiler

Her er de ofte stillede spørgsmål for person- og varebiler i forbindelse med syn

Personbiler

Hos Fair Bilsyn, anbefaler vi du booker en tid, hvis du vil undgå ventetid. Men du kan altid tage chancen 🙂 Husk du spare 100kr, hvis du vælger en af vores tiden inden kl 10 på hverdage. Du kan booke en tid her: Booking
Hvis du booker en af vores morgentider inden kl 10, får du 100kr i rabat,dog ikke lørdag. Grunden er ret simpel, værkstederne er sjældent klar med syn fra morgenstunden, derfor kommer de først op af dagen.
Derved kan vi fordele synene ud over dagen.

Se vores priser her: Prisliste

Din bil skal synes første gang efter 4 år, herefter hvert andet år, altså 2 år fra seneste synsdato. dog er der enkelte undtagelser.

Trafikstyrelsen sender indkaldelsen til din E-boks, hvorefter du så har ca 1 måned til at få køretøjet synet. Hvis du ikke kan nå det inden for tidsfristen, skal du kontakte Trafikstyrelsen Læs om udsættelse her

Periodisk syn Du behøver ikke medbringe nogen papire til et periodisk syn, da de tekniske data fremsøges via køretøjets stelnummer eller registreringsnummer.

Registreringssyn Ved et registreringssyn (hvor der er ændringer på køretøjet) anbefales det at medbringe registreringsattesten på køretøjet. samt dokumentation på den ændring som skal registreres.

Toldsyn import fra EU Hvis du importerer et køretøj fra et andet EU land, så skal du blot medbringe den udenlanske registreringsattest, og booke et toldsyn via vores hjemmeside Book her.

Toldsyn import fra et IKKE EU land Hvis du henter et køretøj, fra USA, Dubai, eller et helt andet land, så skal du kontakte os først. Det ses ofte at der ikke findes en "rigtig" registreringsattest, hvis det er tilfældet, skal vi søge en tilladelse hos SKAT (det tager typisk ca 10 dage), herefter skal køretøjet vejes inden syn. Men ring til os eller skriv til os nederst her på siden.

En vejeseddel fås ved henvendelse til
Kristian Duus
Gammel vejlevej 2
7200 Grindsted
75320635

Motorkontor og DMR

De oftes stillede spørgsmål omkring Motorkontor og DMR (Digitale motorregister)

Motorkontor

For at få udleveret prøvemærker, skal du medbringe: SKAT har ændret vores mulighed for at bestille prøvemærker for andre, så derfor er du nu selv tvunget til enten at henvende dig hos SKAT eller bestille dem til afhentning hos os. Vi printer dem naturligvis gratis - medbring blot stelnummeret på køretøjet.
En afmelding betyder at du afleverer nummerpladerne, og dermed fjerner man registreringen på køretøjet.

Du får automatisk tilbagebetalt den resterende afgift af den periodiske afgift (Vægtafgift, grønafgift osv.)
Du skal dog selv tage kontakt til dit forsikringsselskab, for at få tilbagebetalt den resterende forsikring.

Har du mistet din registreringsattest, skal du bestille en ny på SKATS hjemmeside, se mere her: Mistet registreringsattest

Hvis du ikke har noget NemId, kan du komme ind forbi os i synshallen, så kan vi hjælpe med at få bestilt en ny registreringsattest.

Det tager typisk op til 14 dage, at få en ny registreringsattest.

Omregistrere (ejerskifte)
Har du solgt dit køretøj, eller har du købt et køretøj, hvor ejerforholdet skal ændres, så kig ind i hallen, husk at udfylde og medbringe nedenstående:

Nye nummerplader
Skal du derimod have nye nummerplader, altså hvis din bil er afmeldt, skal du huske at tage stilling til om de nye plader skal være med eller uden EU mærke.

Hvad skal medbringes?
* Den originale registreringsattest
* Underskrevet fuldmagt - du finder den her: Fuldmagt

Fra den 15. november 2015 skal begge nummerplader på din person- eller varebil være fæstnet med mindst to skruer eller bolte. Begge skruer eller bolte skal være dækket af en hætte, der har samme farve som det sted på nummerpladen, de sidder fast. Hætten skal sidde så godt fast, at den kun kan fjernes med værktøj. Skruer, bolte og de fastsiddende hætter skal sidde, så alle tal og bogstaver kan læses på nummerpladen.
De nye krav skal forebygge nummerpladetyverier.

Fæstningsmuligheder Motorstyrelsen har tilladt følgende muligheder for fastgørelse af nummerplader: SKAT regler om fastgørelse af nummerplader

Nummerplader før 1976 eller historiske nummerplader Hvis nummerpladerne er fra før 1. april 1976 eller er historiske nummerplader, er disse fritaget for at opfylde kravene. De skal fastgøres på en måde, der passer til køretøjet.

Hvis den bageste nummerplade undertiden er helt eller delvist dækket – fx, når du transporterer en cykel – skal du have en ekstra løs nummerplade at sætte bagpå. Denne 3. nummerplade har rød skrift. Den 3. nummerplade kan du enten selv bestille på skats hjemmeside, eller vi kan bestille den for dig, ved henvendelse i synshallen. Du kan se priserne her: Prisliste

Lastbiler og tunge køretøjer

De oftes stillede spørgsmål for lastbiler og andre tunge køretøjer

Lastbiler

Fartskriver skal kontrolleres hvert 2. år.

Følgende køretøjer er internationalt undtaget fra krav om takograf:

a) Køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km. aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv, og som kun benyttes inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, dog kun på den betingelse, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet. b) Køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen. c) Køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktioner og er under deres kontrol. d) Køretøjer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer.>br> e) Specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver. f) Specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted. g) Køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug. h) Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7.500 kg, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport. i) Erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport.

Derudover er følgende køretøjer undtaget fra krav om takograf ved kørsel i Danmark:

a) Køretøjer, som offentlige myndigheder ejer eller lejer uden fører for at udføre vejtransporttjenester, som ikke konkurrerer med tjenester, der udføres af private transportvirksomheder. b) Køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder anvender eller lejer uden fører til som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed at udføre godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted. c) Landbrugs- og skovbrugstrækkere, der benyttes til landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, indenfor en radius af 100 km fra hjemstedet for den virksomhed, som ejer, lejer eller leaser køretøjet. d) Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som benyttes af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som led i befordringspligten. Disse køretøjer må kun benyttes inden for en radius af 100 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. e) Køretøjer, der udelukkende anvendes på øer med et areal på højst 2.300 km², som ikke er forbundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer. f) Køretøjer, som anvendes til godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted og fremdrives ved hjælp af naturgas eller flydende gas eller elektricitet, og hvis største tilladte totalvægt inklusive en påhængsvogn eller sættevogn ikke overstiger 7.500 kg. g) Køretøjer, der anvendes til køreundervisning og køreprøve med henblik på erhvervelse af et kørekort eller et kvalifikationsbevis, forudsat at de ikke anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring. h) Køretøjer, der benyttes i forbindelse med kloakering, beskyttelse mod oversvømmelse, vedligeholdelse af vand-, gas- og elforsyning, vedligeholdelse og kontrol af veje, husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf, telegraf- og telefontjenester, radio- og fjernsynstransmission samt pejling af radio- eller tv-sendere eller -modtagere. i) Køretøjer med mellem 10 og 17 siddepladser (registreret som stor personbil), der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring (ikke-erhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel). j) Specialkøretøjer, der benyttes til transport af cirkus- og tivoliudstyr. k) Specialindrettede mobile projektkøretøjer, hvis hovedformål er anvendelse som undervisningslokale, når de holder stille. l) Køretøjer, der anvendes til indsamling af mælk fra gårde og transport tilbage til gårde af mælkebeholdere eller mælkeprodukter til foderbrug. m) Specialkøretøjer, der transporterer penge og/eller værdigenstande. n) Køretøjer, der anvendes til transport af slagteaffald eller dyrekroppe, som ikke er bestemt til konsum. o) Køretøjer, der udelukkende anvendes på veje inden for trafikknudepunkter som f.eks. havne, intermodale havne og jernbaneterminaler. p) Køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr fra gårde til lokale markeder og omvendt eller fra markeder til lokale slagterier inden for en radius på op til 100 km. ____________________________________________________ For øvrige køretøjer kan kontrol af takograf udelades, hvis fremstilleren foreviser skriftlig erklæring fra køretøjets ejer (bruger) om, at køretøjet kun benyttes til kørsel, som ikke er omfattet af takografpligt. Erklæringen, som ikke må være over én måned gammel, skal være underskrevet af køretøjets ejer (bruger), og skal medbringes ved syn og eventuelt omsyn. Du finder attesten her: Fritaget for fartskriver ____________________________________________________ Hvis du skal have lavet din fartskriver, kan du kontakte Volvo i Grindsted her: Kontakt Volvo Grindsted
Alle lastbiler (efter 01.10.2001) og busser til mere end 9 personer (efter 01.01.2005) skal være forsynet med hastighedsbegrænser. Følgende køretøjer er undtaget fra kravet om hastighedsbegrænser: a) Biler, der benyttes af forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og lignende nødtjenester samt politiet. Som lignende nødtjenester anses kun biler, som er godkendt til udrykningskørsel. b) Biler, der som følge af deres konstruktion ikke kan køre hurtigere end den hastighed, som hastighedsbegrænseren skal være indstillet til. c) Biler, der anvendes med henblik på videnskabelige forsøg. d) Biler, der kun benyttes til offentlige tjenesteydelser i byområder. Vi laver selv hastighedsbegrænser attester, på alle køretøjer, hvis det er muligt.

Skriv til os

[wpforms id=”3440″ title=”false” description=”false”]

Find os på Facebook